SUY NIỆM LỜI CHÚA: Lòng tin mạnh thật nghĩa là gì? (Mt 15, 21-28)

Check Also

Bùi Chu: 16 phó tế sẽ chịu chức linh mục 24/10/2020

Thánh lễ phong chức linh mục cho 16 thầy phó tế thuộc khoá I của …