TRỰC TIẾP: Thánh lễ tiên khấn, vĩnh khấn và ngân khánh khấn Dòng

Check Also

Những Chuyến Đò Tình…

Trong bão lũ, người ta nhìn thấy nước như một kẻ thù… Bởi nó đã …