TRỰC TIẾP: Thánh lễ tiên khấn, vĩnh khấn và ngân khánh khấn Dòng

Check Also

“Em hạnh Phúc Không”…

Tình cờ gặp lại Anh… Anh được mời về bồi dưỡng kĩ thuật ngoại khoa …