SUY NIỆM LỜI CHÚA: Hậu quả của người đầy tớ xấu xa và biếng nhác

Check Also

Chặng đàng thánh giá thứ 15 của cha Giuse.

CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ THỨ 15 CỦA CHA GIUSE  Con nghe “phong phanh” đâu …