SÁCH KINH

Ngắm Năm Dấu Đanh

Lạy Chúa, chúng con là kẻ phàm hèn tội lỗi, chẳng đáng dâng lời cầu nguyện trước mặt Đức Chúa Trời:  song vì có lời Chúa phán rằng: “Bay cầu xin sự gì, ta sẽ cho sự ấy” thì chúng con mới dám nương nhờ công nghiệp Năm Dấu Thánh …

Xem thêm