SUY NIỆM

Gặp gỡ Chúa qua Lời của Ngài

Thánh Giêrônimô đã nói “Không biết Kinh thánh là không biết Đức Kitô”. Kinh Thánh là nguồn mạch đầu tiên để biết và gặp gỡ một Đức Ki-tô sống động, gặp chính con người thật của Ngài, cùng Ngài bước đi, cùng Ngài cầu nguyện, cùng Ngài đi rao giảng …

Xem thêm