Video: Công trình xây dựng Nguyện đường Dòng Mân Côi Bùi Chu

Check Also

Cáo Phó

Bà Cố Maria Phạm Thị Hồng, Thân mẫu của Dì Maria Phêrô Tự Nguyễn Thị …

Trả lời