BAN QUẢN TRỊ

TỔNG PHỤ TRÁCH

M. Ignatio Nguyễn Thị Nga

 

TỔNG CỐ VẤN I – PHÓ TỔNG PHỤ TRÁCH

M. Gioan Bosco Đặng Thị Dung

TỔNG CỐ VẤN II – PHỤ TRÁCH HUẤN LUYỆN

M. Emilia Vũ Thị Sim

TỔNG CỐ VẤN III – PHỤ TRÁCH TRUYỀN GIÁO

M. Monica Nguyễn Thị Đào

TỔNG CỐ VẤN IV – TỔNG QUẢN LÝ

M. Gioan TĐ. Nguyễn Thị Thêu