LỊCH CẦU NGUYỆN, FMSR

(cần xem tháng nào, nick chuột vào tháng đó)

Ngày 01 Lễ Mẹ Thiên Chúa
  Mừng Bổn Mạng
  Học Viện
Ngày 03 Lễ Hiển Linh
  Mừng Bổn Mạng
Chị M. Genevière Trần Thị Tân
Ngày 08 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Angela de Foligno Nguyễn Thị Thùy Ly 
Ngày 10 Nhớ ngày chị M. Anna Parédes Phạm Thị Nhường qua đời 1 năm
Ngày 13 Kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
  Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Đaminh Khảm Trần Thị Hồi
  Chị M. Luca Thìn Nguyễn Thị Ngoan
  Chị M. Giuse Tả Phạm Thị Loan
Ngày 15 Bắt đầu tuần 3 ngày kính thánh Priscilla, cầu nguyện cho chị Phụ Trách cộng đoàn Mân Côi Hà Nội M. Priscilla Trần Thị Thơm
Ngày 16 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Stephania Phạm Thị Viến
Ngày 17 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Antôn Viện Phụ Vũ Thị Ga
Ngày 18 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Priscilla Trần Thị Thơm – Phụ Trách Cộng Đoàn Mân Côi Hà Nội
Ngày 21 Mừng Bổn Mạng
  Mẹ Cựu M. Agnès Hoàng Thị Lành
  Chị M. Agnès Phạm Thị Nho
Ngày 22 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Laura Vicuna Trần Thị Phượng
Ngày 23 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Emerentiana Nguyễn Thị Liên
Ngày 24 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Phanxicô Salesiô Trần Thị Nhung
  Chị M. Phanxicô Salesiô Bùi Thị Thủy
  Chị M. Phanxicô Salesiô Nguyễn Thị Hồng
Ngày 25 Bắt đầu tuần 3 ngày kính thánh Tôma Aquinô, cầu nguyện cho chị Phụ trách Cộng đoàn Mân Côi Ngưỡng Nhân M. Tôma Aquinô Trần Thị Hiên
  Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Phaolô Đỗ Kim Anh
  Chị M. Phaolô Trần Thị Trang
  Chị M. Phaolô Lê Thị Diễm (TS)
Ngày 27 Ngày kính nhớ Đức Cha Tổ Phụ
Ngày 28 Ngày cầu cho Chị em trong Dòng đã qua đời
  Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Tôma Aquinô Trần Thị Hiên- Phụ trách CĐ Mân Côi Ngưỡng Nhân
  Chị M. Tôma Aquinô Lưu Kim Cúc
  Chị M. Tôma Aquinô Nguyễn Thị Thắm
  Bắt đầu tuần 3 ngày kính thánh Gioan Boscô, cầu nguyện cho chị Phó TPT M. Gioan Boscô Đặng Kim Dung
  Nhớ ngày chị M. Elisabeth Phạm Thị Mừng qua đời 5 năm
Ngày 29 Ngày cầu cho ơn thiên triệu của Dòng
Ngày 30 Ngày cầu cho các ân nhân của Dòng
  Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Ja-cin-tha Lê Thị Tâm
  Bắt đầu tuần 3 ngày kính thánh Thê-ô-phan Ven, cầu nguyện cho chị Phụ Trách cộng đoàn Tứ Trùng M.Thê-ô-phan Ven Đoàn Thị Chuyên
Ngày 31 Mừng Bổn Mạng
  Chị Phó TPT M. Gioan Boscô Đặng Kim Dung
  Chị M. Gioan Boscô Hoàng Thị Quy
  Chị M. Gioan Boscô Trần Thị Thắm
  Chị M. Gioan Bosccô Vũ Thị Huệ

 

 

Ngày 01 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Viridina Phạm Thị Tốt 
Ngày 02 Đức Mẹ Dâng Chúa trong Đền Thánh
  Mừng Bổn Mạng
  Nhóm Mân Côi Cát Phú
  Nhóm Mân Côi Cát Xuyên
  Chị M. Thê-ô-phan Ven Đoàn Thị Chuyên – Phụ trách Cộng đoàn Tứ Trùng
Ngày 05 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Agatha Đặng Thị Mỳ
  Chị M. Agatha Lê Thị Báu
Ngày 06 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Đô-rô-thê-a Vũ Thị Mầu
  Chị M. Phaolô Miki Nguyễn Thị Quyên
Ngày 10 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Scholastica Trần Thị Thủy
  Chị M. Scholastica Hoàng Thị Sáng
  Chị M. Scholastica Đoàn Thị Loan
Ngày 11 Mừng Bổn Mạng
  Lớp Đức Mẹ Lộ Đức
Ngày 13 Kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
  Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Phaolô Lộc Trần Thị Hiên
Ngày 14 Nhớ ngày Chị M. Scholastica Đỗ Thị Đượm qua đời 14 năm
  Nhớ ngày chị Maria Nguyễn Thị Gương qua đời 6 năm
Ngày 16 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Ju-li-a-na Phạm Hoàng Hợi
Ngày 18 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Bernadette Hồ Thị Phúc
  Chị M. Bernadette Đỗ Thị Thảo
  Chị M. Bernadette Trần Thị Hồng
  Chị M. Bernadette Vũ Thị Gấm
Ngày 27 Ngày kính nhớ Đức Cha Tổ Phụ
  Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Ho-no-ri-na Mai Thị Hiền
Ngày 28 Ngày cầu cho chị em trong Dòng đã qua đời

 

Ngày 02 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Ve-ro-ni-ca Lê Thị Phượng
  Nhớ ngày Chị M. Têrêsa Avila Đặng Thị Mừng qua đời 3 năm
Ngày 04 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Casimir Lê Thị Hoa
Ngày 06 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Co-let-ta Phạm Thị Thành
Ngày 07 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Fêlicita Tạ Thị Sợi
Ngày 08 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Gioan Thiên Chúa Phạm Thị Huế
Ngày 09 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Phanxica Trần Thị Miến
Ngày 10 Bắt đầu tuần 9 ngày kính thánh Giuse
Ngày 13 Kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
Ngày 16 Bắt đầu tuần 3 ngày kính thánh Giuse, cầu nguyện cho chị Phụ Trách Cộng đoàn Xâm Bồ – Hải Phòng M. Giuse Bùi Thị Ánh Tuyết
Ngày 19 Kính Thánh Giuse – Bổn Mạng Dòng Mân Côi
  Đấng Bảo Trợ Hội Dòng (QL. 8)
  Mừng Bổn Mạng
  Cộng đoàn Mân Côi Hà Nội
  Nhóm Mân Côi Hai Giáp
  Lớp Giuse
  Chị M. Giuse Vũ Thị Huệ
  Chị M. Giuse Bùi Thị Ánh Tuyết – Phụ Trách Cộng đoàn Xâm Bồ Hải Phòng
  Chị M. Giuse Lưu Thị Thơm
  Chị M. Giuse Nguyễn Thị Chiên
  Chị M. Giuse Trần Thị Thảo
  Chị M. Giuse Vũ Thị Kim Ánh
  Chị M. Giuse Phạm Thị Hường 
Ngày 25 Lễ Truyền Tin Thiên Chúa Nhập Thể
  Mừng Bổn Mạng
  Cộng đoàn Mân Côi Ninh Cường
  Lớp Truyền Tin
Ngày 27 Ngày kính nhớ Đức Cha Tổ Phụ
  Nhớ ngày chị Maria Lâm Thị Đượm qua đời 11 năm
Ngày 28 Ngày cầu cho Chị em trong Dòng đã qua đời
Ngày 29 Ngày cầu cho Ơn Thiên Triệu của Dòng
  Bắt đầu tuần 3 ngày kính thánh Imelda, cầu nguyện cho chị nguyên TPT M.Imelda Vũ Thị Tươi.
Ngày 30 Ngày cầu cho các ân nhân của Dòng

Ngày 01 Mừng Bổn Mạng
  Chị nguyên TPT M. Imelda Vũ Thị Tươi
Ngày 02 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Đaminh Tước Nguyễn Thị Hằng
Ngày 04 Chúa Nhật Phục Sinh
  Mừng Bổn Mạng
  Lớp Vượt Qua
Ngày 05 Mừng Bổn Mạng
  Nhóm Mân Côi Kiên Chính
  Nhóm Mân Côi Trung Thành
  Chị M. Vinhsơn Nguyễn Thị Bình
  Chị M. Vinhsơn Đỗ Thị Mến
  Chị M. Vinhsơn Nguyễn Thị Nguyệt
Ngày 06 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Phaolô Bảo Tịnh Đỗ Thị Lượt
  Bắt đầu tuần 3 ngày kính thánh Imelda, cầu nguyện cho chị nguyên TPT M. Emelda Vũ Thị Tươi
Ngày 07 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Gioan Lasan Nguyễn Thị Hà
Ngày 11 Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa
  Mừng Bổn Mạng
Khối Khấn Trọn
Cộng đoàn Mân Côi Đông Thọ
Cộng đoàn Mân Côi Bùi Đệ
Cộng đoàn Mân Côi Quần Cống
  Lớp Lòng Thương Xót Chúa
  Nhớ ngày Chị M. Angêla Trần Thị Vâng qua đời 5 năm
Ngày 13 Kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
Ngày 21 Nhớ ngày Chị M. Maxima Phạm Thị Dâng qua đời 20 năm
Ngày 23 Nhớ ngày Chị M. Martina Phạm Thị Lượt qua đời 4 năm
Ngày 24 Nhớ ngày Chị M. Madalena Đặng Thị Mát qua đời 19 năm
Ngày 25 Nhớ ngày Chị Maria Nguyễn Thị Mầu qua đời 9 năm
Ngày 27 Ngày kính nhớ Đức Cha Tổ Phụ
Ngày 28 Ngày cầu cho chị em trong Dòng đã qua đời
  Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Phaolô Khoan Phạm Thị Khen
  Chị M. Gioan Baotixita Thành Ngô Thị Hoa
  Chị M. Louis de Montfort Trần Thị Hường
  Nhớ ngày Mẹ Cựu Bề Trên M. Brigitta Nguyễn Thị Bảo qua đời 16 năm
  Nhớ ngày Chị Maria Nguyễn Thị Nhuần qua đời 11 năm
Ngày 29 Ngày cầu cho ơn thiên triệu của Dòng
  Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Catharina Siena Trần Thị Quy
  Chị M. Catharina Siena Lê Thị Minh
  Chị M. Catharina Siena Trần Thị Huê
  Chị M. Catharina Siena Trương Thị Luyến
  Chị M. Catharina Siena Trần Thị Yến
  Chị M. Catharina Siena Trần Thị Trang (TS)
Ngày 30 Ngày cầu cho các ân nhân của Dòng

Ngày 01 Thánh Giuse Công Nhân
  Mừng Bổn Mạng
  Nhóm Mân Côi Thánh Giuse Triệu Thông
  Chị M. Louis Hương Đoàn Thị Hương
  Chị M. Giuse Trần Thị Nga
Ngày 03  Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Giacôbê TĐ Trần Thị Tuyết
  Chị M. Philipphê TĐ Nguyễn Thị Bình
Ngày 06 Mừng Bổn Mạng
  Lớp Đaminh Saviô
  Chị M. Đaminh Saviô Lương Thị Yên
  Chị M. Đaminh Saviô Vũ Thị Hiền Tho
Ngày 09 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Giuse Hiển Ngô Thị Ngoãn
Ngày 10 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Solanga Nguyễn Tâm Trinh
Ngày 11 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Sulana Lã Thị Nhuần
Ngày 13 Kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
Ngày 14 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Matthia TĐ Nguyễn Thị Thái
Ngày 15 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Đa-miêng Trần Thị Quỳ
  Chị M. Denise Đặng Thị Yến
Ngày 16 Lễ Chúa Lên Trời
  Mừng Bổn Mạng
  Lớp Thăng Thiên
Ngày 22 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Julia Nguyễn Thị Châu
  Chị M. Michael Hy Phạm Thị Hương
  Chị M. Rita Cascia Phạm Thị Tuyến
  Chị M. Rita Cascia Trần Thị Trinh
  Nhớ ngày Chị M. Phaolô TĐ Trần Thị Thúy qua đời 4 năm
Ngày 23 Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
  Mừng Bổn Mạng
  Lớp Thánh Linh
Ngày 24 Lễ Mẹ Giáo Hội
  Mừng Bổn Mạng
  Nhóm Mân Côi Kính Danh – Thái Bình
Ngày 25 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Mađalêna Pazzi Trần Thị Túc
Ngày 26 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Philipphê Nêri Vũ Ánh Nguyệt
  Chị M. Philipphê Nêri Ngô Thị Hoài
Ngày 27 Ngày kính nhớ Đức Cha Tổ Phụ
Ngày 28 Ngày cầu cho chị em trong Dòng đã qua đời
  Bắt đầu tuần 3 ngày kính thánh Bap-tis-ta, cầu nguyện cho chị Phụ Trách cộng đoàn Mân Côi Hàng Xanh M. Bap-tis-ta Trần Thị Hiến
  Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Ripsimina Bùi Thị Liễu
Ngày 29 Ngày cầu cho ơn thiên triệu của Dòng
Ngày 30 Ngày cầu cho các ân nhân của Dòng
  Mừng Bổn Mạng
  Lớp Đức Mẹ Sao Biển
Ngày 31 Mừng Bổn Mạng 
  Nhóm Mân Côi Thăm Viếng Tây Đường
  Nhóm Mân Côi Thăm Viếng Định Hải
  Lớp Đức Mẹ Trà Kiệu
  Chị M. Bap-tis-ta Trần Thị Hiến – Phụ trách CĐ Mân Côi Hàng Xanh
  Chị M. Petronilla Trần Thị Trang 


Ngày 02 Mừng Bổn Mạng  
  Lớp Đa Minh Trần Duy Ninh
  Chị M. Đa Minh Ninh Phạm Thị Oanh
Chị M. Đa Minh Ninh Nguyễn Thị Hoa
Chị M. Đa Minh Ninh Phạm Thị Nguyệt
Nhớ ngày Bà M. Luđôvica Hoàng Thị Nhị qua đời 17 năm
Ngày 06 Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô
  Mừng Bổn Mạng
  Lớp Thánh Thể
Ngày 07 Mừng Bổn Mạng  
  Chị M. Têrêsa de Soubiran Trần Thị Luyến
  Chị M. Giuse Tuấn Ngô Thị Nhiễm
  Chị M. Giuse Tuấn Lê Anh Thế
Ngày 10
 
 
Ngày Đức Cha Tổ Phụ đệ đơn xin lập Dòng lần thứ II
(10 . 06 . 1946 )
Mừng Bổn Mạng  
Chị M. Ôliva Đỗ Thị Dung
Ngày 11 Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu – Bổn mạng Dòng (QL. 08)
  Mừng Bổn Mạng
  Lớp Thánh Tâm
Ngày 12 Lễ Trái tim Vô Nhiễm Đức Mẹ
  Mừng Bổn Mạng
  Cộng Đoàn Mân Côi Mẫu Tâm Phong Lộc
Nhóm Mân Côi Xuân Hòa
 Ngày 13 Kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
  Mừng Bổn Mạng  
  Chị M. Augustinô Huy Trần Thị Minh
Chị M. Nicolas Thể Trần Thị Liên
Chị M. Antôn Pađôva Lê Thị Trường
Chị M. Antôn Pađôva Nguyễn Thị Châu
Chị M. Antôn Pađôva Nguyễn Thị Ngoan
Chị M. Antôn Pađôva Nguyễn Thị Liễu
Ngày 15 Mừng Bổn Mạng  
  Chị M. Germaine Vũ Thị Huyền
Ngày 16 Mừng Bổn Mạng  
  Chị M. Anrê Tường Trần Thị Nhài
Ngày 17 Mừng Bổn Mạng  
  Chị M. Phêrô Đa Đỗ Thị Khuyên
Ngày 18 Bắt đầu tuần 3 ngày kính thánh Luis Gonzaga,
cầu nguyện cho chị nguyên TPT M. Luis Gonzaga Tạ Thị Hiên
Ngày 20 Nhớ ngày Mẹ Cựu Bề Trên M. Giêtruđê Trần Thị Mai qua đời 11 năm
Ngày 21  Mừng Bổn Mạng
  Chị nguyên TPT M. Luis Gonzaga Tạ Thị Hiên, Phụ Trách CĐ Mân Côi Ngưỡng Nhân
Chị M. Luis Gonzaga Đỗ Thị Diêm 
Ngày 22 Nhớ ngày chị Catharina Trần Thị Nhự qua đời 20 năm
Ngày 24 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Gioan Baotixita Mai Thị Yến
Chị M. Gioan Baotixita Đỗ Thị Nương
Chị M. Gioan Baotixita Nguyễn Thị Mầu
Chị M. Gioan Baotixita Trần Thị Dinh
Ngày 25 Mừng Bổn Mạng
  Lớp Nữ Vương Hòa Bình
Chị M. Petronilla Vũ Kim Nhũ
Ngày 26 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Phanxicô Chiểu Trần Thị Khen
Chị M. Đa Minh Minh Vũ Thị Thêu
Ngày 27 Ngày kính nhớ Đức Cha Tổ Phụ
  Mừng Bổn Mạng
  Lớp Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Ngày 28 Ngày cầu cho chị em trong Dòng đã qua đời
Ngày 29 Ngày cầu cho ơn thiên triệu của Dòng
  Nhớ ngày Đức Cha T.P Đa Minh Maria Hồ Ngọc Cẩn được tấn phong Giám Mục tại nhà thờ Phủ Cam – Huế (29.06.1935) 
  Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Phêrô  Đinh Thị Ngọc
Chị M. Phêrô Lã Thị Nhiễu
Chị M. Phêrô Trần Thị Tuyết
Chị M. Phaolô Trần Thị Nhung
Chị M. Phêrô Nguyễn Thị Hồng Nhung 
Ngày 30 Ngày cầu cho các ân nhân của Dòng
  Mừng Bổn Mạng
Lớp Mẹ Phù Hộ

 

Ngày 02 Nhớ ngày Chị M. Antôn Pađôva Nguyễn Thị Mến qua đời 1 năm
Ngày 03 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Philipphê Minh Trần Thị Sen
Chị M. Tôma TĐ Trần Thị Ngân
Ngày 06 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Goretti Vũ Thị Hòa
Chị M. Goretti Đỗ Thị Huê
Chị M. Goretti Đinh Thị Yến
Chị M. Goretti Nguyễn Thị Thoa
Chị M. Goretti Vũ Thị Thắm
Chị M. Goretti Phạm Thị Nhường
  Chị M. Goretti Phạm Thị Nhài (TS)
Ngày 10 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Theodora Nguyễn Thị Tho
Chị M. Veronica Giuliani Vũ Thị Yến
Chị M. Phêrô Tự Đinh Thị Yến
Ngày 11 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Bênêđictô Nguyễn Thị Oanh
Chị M. Bênêđictô Đỗ Thị Duyên
Ngày 12 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Anê Thành Đỗ Thị Hương
Ngày 13 Kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
Ngày 14 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Camillô Lellis Bùi Thị Hằng
Ngày 15 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Bô-na-ven-tu-ra Vũ Thị Quang
Chị M. Phêrô Tuần Đoàn Thị Thu
Ngày 16 Mừng Bổn Mạng
  Cộng Đoàn Mân Côi Carmêlô Xuân Đài
Lớp Carmêlô
Ngày 18 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Đa Minh Đạt Nguyễn Thị Thắm
Ngày 19 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Aurêa Lê Thị Nga
Ngày 21 Nhớ ngày Chị Maria Nguyễn Thị Khen qua đời 11 năm
Ngày 22 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Mađalêna Nguyễn Thị Liễu
Chị M. Mađalêna Đỗ Thị Nhài
Chị M. Mađalêna Nguyễn Thị Hương
Chị M. Mađalêna Vũ Thị Hoa
Chị M. Mađalêna Trần Thị Ngọc
Chị M. Mađalêna Vũ Thị Sim
Nhớ ngày Chị M. Ursula Lương Thị Phúc qua đời 20 năm
Ngày 24 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Christina Nguyễn Thị Chín
Chị M. Fernandez Phan Thị Soi
Bắt đầu tuần 7 ngày kính thánh Ignatio, cầu nguyện
cho chị Tổng Phụ Trách M. Ignatio Nguyễn Thị Nga
Ngày 25 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Giacôbê TĐ Bùi Thị Xuyến
Ngày 26 Mừng Bổn Mạng
  Nhóm Mân Côi Gioakim và Anna Phú An
Chị M. Anna Nguyễn Thị Sa
Chị M. Anna Vũ Thị Bích
Chị M. Anrê Phú Yên Đoàn Thị Ngoan
Chị M. Anrê Phú Yên Nguyễn Thị Thanh (Mai)
Ngày 27 Ngày kính nhớ Đức Cha Tổ Phụ
Ngày 28 Ngày cầu cho chị em trong Dòng đã qua đời
  Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Giuse Xuyên Trần Thị Hương
Nhớ ngày chị M. Ludgade Trịnh Thị Ngát qua đời 9 năm
Ngày 29 Ngày cầu cho ơn thiên triệu của Dòng
  Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Matta Nguyễn Thị Khiêm
Chị M. Matta Nguyễn Thị Xuân
Ngày 30 Ngày cầu cho các ân nhân của Dòng
  Bắt đầu tuần chín ngày kính Thánh Đa Minh
  Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Julietta Mai Thị Mầu
Ngày 31 Mừng Bổn Mạng
  Chị Tổng Phụ Trách M. Ignatio Nguyễn Thị Nga
Chị M. Ignatio Lê Thị Loan.

Ngày 01 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Anphonsô Nguyễn Thị Yêu
Chị M. Anphonsô Đinh Thị Xuyến
Chị M. Đa Minh Hạnh Lê Thị Hương
Chị M. Anphongsô Lưu Thị Cài
Chị M. Anphongsô Đỗ Thị Ngoan
Chị M. Anphongsô Trần Thị Chung
Chị M. Anphongsô Trịnh Thị Hằng
Ngày 02 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Phêrô Juniano Đỗ Thị Kiều
Ngày 03 Mừng Bổn Mạng
  Lớp Đức Mẹ Akita
Ngày 04 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Gioan Vianney Nguyễn Thị Loan
Chị M. Gioan Vianney Nguyễn Thị Ngọc Ngần
Chị M. Gioan Vianney Vũ Thị Thanh
Chị M. Gioan Vianney Hà Minh Huệ
Chị M. Gioan Vianney Nguyễn Thị Thêu
Chị M. Gioan Vianey Trần Thị Duyên (TS)
Ngày 06 Chúa Hiển Dung
  Mừng Bổn Mạng
  Nhóm Mân Côi Lộc Bình – Lạng Sơn
Ngày 07 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Gaetano Phạm Thị Lượt
Ngày 08 Lễ Thánh Đa Minh – Bổn Mạng Dòng (QL. 08)
  Mừng Bổn Mạng
  Nhóm Mân Côi Vạn Lộc
Chị M. Đôminicô Nguyễn Thị Mai Ly
Chị M. Đôminicô Mai Thị Phương
Chị M. Đôminicô Nguyễn Thị Huyên
Chị M. Đôminicô Trần Thị Mơ
  Chị M. Đôminicô Lâm Thị Thơm (TS)
Ngày 09 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Têrêsa Bênêdicta Thánh Giá Trần Thị Hoài
Ngày 10 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Laurensô Cao Thị Hường
Chị M. Laurensô Nguyễn Thị Băng
  Chị M. Laurensô Nguyễn Thị Long
Ngày 11 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Clara Nguyễn Thị Gấm
Chị M. Clara Phạm Thị Thơm
Chị M. Clara Trần Thị Soan
Chị M. Clara Trần Thị Hằng
Chị M. Clara Đoàn Thị Huê
Ngày 12 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Giacôbê Năm Trịnh Thị Loan
Chị M. Giacôbê Năm Bùi Thị Tùng
Ngày 13 Kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
  Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Gioan Berchmans Nguyễn Thị Đào
Ngày 14 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Maximilianô Kôlbê Đặng Ngọc Lan
Chị M. Maximilianô Kôlbê Nguyễn Thị Hòa
Chị M. Maximilianô Kôlbê Vũ Thị Nhài
Ngày 15 Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
  Mừng Bổn Mạng
  Nhóm Mân Côi Duyên Thọ
Nhóm Mân Côi Thôn Đông (Phú Nhai)
Nhóm Mân Côi Lương Khê – Hải Phòng
Lớp La Vang
Ngày 16 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Stêphanô Hungary Nguyễn Thị Kiều
Chị M. Rôcô Phạm Thị Quyên 
Ngày 19 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Gioan Êuđê Đinh Thị Hoa
Ngày 20 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Bênađô Bùi Thị Nga
Chị M. Bênađô Phạm Thị Oanh
Ngày 21 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Giuse Viên Trần Thị Huệ
Ngày 22 Lễ Đức Maria Trinh Vương
  Mừng Bổn Mạng
  Nhóm Mân Côi Hòa Bình Lạc Nam
Ngày 23 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Rosa Lima Trần Thị Dung
Chị M. Rosa Lima Trần Thị Phương
Chị M. Rosa Lima Cù Thị Trí
Chị M. Rosa Lima Trần Thị Khuyến
Chị M. Rosa Lima Trần Thị Hương
Chị M. Rosa Lima Trần Thị Út Dung 
Ngày 24 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Batôlômêô Vũ Kim Xuyến
Bắt đầu tuần 3 ngày kính Thánh Monica, cầu nguyện cho chị TCV M. Monica Nguyễn Thị Đào
Ngày 27 Ngày kính nhớ Đức Cha Tổ Phụ
  Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Monica Nguyễn Thị Tươi
Chị TCV M. Monica Nguyễn Thị Đào
Ngày 28 Ngày cầu cho chị em trong Dòng đã qua đời
  Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Augustinô Trần Thị Oanh
Chị M. Augustinô Nguyễn Thị Huế
Chị M. Augustinô Trần Thị Ngọc Yên
Chị M. Augustinô Nguyễn Thị Nhàn
Chị M. Augustinô Nguyễn Thị Lữ
Chị M. Augustinô Hoàng Thị Út
Ngày 29 Ngày cầu cho ơn thiên triệu của Dòng
Ngày 30 Ngày cầu cho các ân nhân của Dòng

 
 

Ngày 01 Bắt đầu tuần bảy ngày mừng lễ Sinh Nhật Đức Mẹ
Ngày 05 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Phêrô Tự Nguyễn Thị Nga
  Chị M. Têrêsa Calcutta Trịnh Thị Lan
  Chị M. Têrêsa Calcutta Phạm Thị Huệ
  Chị M. Têrêsa Calcutta Mai Thị Hương
  Chị M. Têrêsa Calcutta Trần Thị Thoa
  Chị M. Têrêsa Calcutta Hoàng Thị Loan
  Chị M. Têrêsa Calcutta Lương Thị Dung
  Chị M. Têrêsa Calcutta Trần Thị Nhung
  Chị M. Têrêsa Calcutta Phạm Thị Kim
  Chị M. Têrêsa Calcutta Phạm Thị Thu 
  Chị M. Têrêsa Calcutta Phạm Thị Thúy Kiều 
Ngày 06 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Libania Phạm Thị Thắng
  Chị M. Leatitia Hoàng Thị Doan
Ngày 07 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Regina Trần Thị Toàn
Ngày 08 Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria
  MỪNG SINH NHẬT DÒNG LẦN THỨ 75
  (08.09.1946-08.09.2020)
  Mừng Bổn Mạng
  Nhóm Mân Côi Đất Vượt
  Nhóm Mân Côi Phú An 
Ngày 12 Mừng Bổn Mạng
  Lớp Đức Mẹ Ban Ơn
Ngày 13 Kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
  Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Gioan Kim Khẩu Hoàng Thị Hảo
Ngày 14 Mừng Bổn Mạng
  Nhóm Mân Côi Xuân Hà
Ngày 15 Mừng Bổn Mạng
  Nhóm Mân Côi Ân Phú
  Lớp Đức Mẹ Sầu Bi
Ngày 16 Bắt đầu tuần 3 ngày kính thánh Emilia, cầu nguyện cho chị TCV M. Emilia Vũ Thị Sim
  Nhóm Mân Côi Ân Phú
Ngày 18 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Đa Minh Trạch Trần Thị Hương
  Chị M. Giuse Cupertinô Nguyễn Thị Loan (TS)
  Nhớ ngày chị Têrêsa Trần Thị Vui qua đời 3 năm
Ngày 19 Mừng Bổn Mạng
  Lớp Đức Mẹ La Salette
  Chị TCV M. Emilia Vũ Thị Sim
Ngày 20 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Anrê Kim Nguyễn Thị Sợi
Ngày 21 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Matthêu TĐ Phan Thị Ninh
  Chị M. Tôma Thiện Mai Thị Hằng
Ngày 22 Nhớ ngày chị M.Rosa Lima Nguyễn Thị Sợi qua đời 10 năm
Ngày 23 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Thecla Nguyễn Thị Hằng
  Chị M. Piô Pietrelcina Lê Thị Sim
  Chị M. Piô Pieltrelcina Trần Thị Nhung
Ngày 27 Ngày kính nhớ Đức Cha Tổ Phụ
  Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Vinhsơn Phaolô Trần Thị Mừng
  Chị M. Vinhsơn Phaolô Vũ Thị Ngoan (TS)
Ngày 28 Ngày cầu cho chị em trong Dòng đã qua đời
  Ngày thứ nhất trong tuần 9 ngày kính Mẹ Mân Côi
Ngày 29 Ngày cầu cho ơn thiên triệu của Dòng
  Mừng Bổn Mạng
  Nhóm Mân Côi Thanh Minh- Thái Bình
  Chị M. Micael Mai Thị Liên
  Chị M. Micael Tống Thị Ngân
Ngày 30 Ngày cầu cho các ân nhân của Dòng
  Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Giêrônimô Nguyễn Thị Nhung
  Nhớ ngày chị M. Magarita Lương Thị Dâng qua đời 15 năm

 

Ngày 01 Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – Bổn Mạng Dòng (QL .08)
  Mừng Bổn Mạng
  Cộng Đoàn Mân Côi Ngưỡng Nhân
  Nhóm Mân Côi Xuân Dục
  Tập Viện Têrêsa
  Chị M. Têrêsa Trần Thị Nhung
  Chị M. Têrêsa Nguyễn Thị Hương
  Chị M. Têrêsa Nguyễn Thị Thảo
  Chị M. Têrêsa Đinh Thị Nhị
  Chị M. Têrêsa Hoàng Hoa Thay
  Chị M. Têrêsa Nguyễn Thị Phương
  Chị M. Têrêsa Nguyễn Thị Hằng
  Chị M. Têrêsa Nguyễn Thị Hường
  Chị M. Têrêsa Ngô Thị Mơ
  Chị M. Têrêsa Vũ Thị Tho
  Chị M. Têrêsa Mai Thị Bích
  Chị M. Têrêsa Vũ Thị Hà
  Chị M. Têrêsa Nguyễn Thị Tuyết
  Chị M. Têrêsa Nguyễn Thị Lan 
  Chị M. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Liên 
  Chị M. Têrêsa Phạm Thị Ngoan (TS)
Ngày 04 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Phanxicô Assisi Vũ Thị Thoa
  Chị M. Phanxicô Assisi Trần Thị Hồng
  Chị M. Phanxicô Assisi Đinh Thị Ước
  Chị M. Phanxicô Assisi Hoàng Thị Hường
  Chị M. Phanxicô Assisi Đinh Thị Hồng
  Chị M. Phanxicô Assisi Đinh Thị Mai
  Chị M. Phanxicô Assisi Trần Thị Trang
  Chị M. Phanxicô Assisi Hồ Thị Lan
Ngày 05 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Faustina Trần Thị Nhài
  Chị M. Faustina Lê Thị Lành
  Chị M. Faustina Tống Thị Vân
  Chị M. Faustina Bùi Thị Len
  Chị M. Faustina Đỗ Trung Anh
  Chị M. Faustina Phan Thị Hiền
  Chị M. Faustina Nguyễn Thị Hoài
Ngày 07 Lễ Đức Mẹ Mân Côi – Bổn Mạng Đệ Nhất của Dòng
  Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể thay mặt Giáo Phận
Ngày 11 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Soledad Trần Thùy Bông
  Chị M. Gioan XXIII Tạ Thị Tươi
  Chị M. Gioan XXIII Trần Thị Hồng
  Chị M. Gioan XXIII Vũ Thị Hồng Nhung 
Ngày 13 Kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
  Mừng Bổn Mạng
  Cộng đoàn Mân Côi Tứ Trùng
  Cộng đoàn Mân Côi Hoa Hồng Sài Gòn (Hàng Xanh)
  Cộng đoàn Mân Côi Xâm Bồ – Hải Phòng
  Nhóm Mân Côi Giáp Phú
  Nhóm Mân Côi Lác Môn
  Lớp Fatima
Ngày 15 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Têrêsa Avila Mai Thị Hiền
  Chị M. Têrêsa Avila Vũ Thị Thơm
  Chị M. Têrêsa Avila Nguyễn Thị Khiêm
  Chị M. Têrêsa Avila Nguyễn Thị Sợi
  Chị M. Têrêsa Avila Vũ Thị Nguyện
  Chị M. Têrêsa Avila Bùi Thị Nhị
  Chị M. Têrêsa Avila Đặng Thị Liên
  Chị M. Têrêsa Avila Phạm Thị Thanh Ngà
Ngày 16 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Magarita Trần Thị Vui
  Chị M. Magarita Nguyễn Thị Sáng
  Chị M. Magarita Nguyễn Thị Bích
  Chị M. Giêrađô Hoàng Thị Hương
Ngày 17 Chúa Nhật Truyền Giáo
  Mừng Bổn Mạng
  Lớp Chứng Nhân
Ngày 19 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Phaolô Thánh Giá Tống Thị Quế
Ngày 20 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Adenlina Phạm Thị Ngoan
Ngày 22 Mừng Bổn Mạng
  Lớp Gioan Phaolô II
  Chị M. Alođia Vũ Thị Duyên
  Chị M. Gioan Phaolô II Phạm Thị Sen
  Chị M. Gioan Phaolô II Nguyễn Thị Tuyết
  Chị M. Gioan Phaolô II Đinh Thị Liên
  Chị M. Gioan Phaolô II Đỗ Thị Cẩm
  Chị M. Gioan Phaolô II Trần Thị Nhài
  Chị M. Gioan Phaolô II Nguyễn Thị Hoa 
  Chị M. Gioan Phaolô II Nguyễn Thị Ngọc (TS)
Ngày 23  Nhớ ngày Chị M. Bibiana Phạm Thị Chuộng qua đời 4 năm
Ngày 24 Nhớ ngày Chị M. Têrêsa Phạm Thị Vóc qua đời 4 năm
Ngày 27 Ngày kính nhớ Đức Cha Tổ Phụ
Ngày 28 Ngày cầu cho chị em trong Dòng đã qua đời
  Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Tađêô TĐ Trần Thị Lan
  Chị M. Simon TĐ Trần Thị Thủy
Ngày 29 Ngày cầu cho ơn thiên triệu của Dòng
  Bắt đầu tuần 3 ngày kính thánh Valentinô Vinh, cầu nguyện cho chị Phụ trách cộng đoàn M.Valentinô Vinh Trần Thị Trinh
Ngày 30 Ngày cầu cho các ân nhân của Dòng

Ngày 01 Mừng Bổn Mạng
  Nhóm Mân Côi Lục Thủy
  Chị M. Valentinô Vinh Trần Thị Trinh
  Phụ trách Cộng đoàn Mân Côi Phong Lộc
Ngày 03 Mừng Bổn Mạng
  Nhóm Mân Côi Hoành Đông
  Chị M. Martinô de Porres Vũ Thị Nguyện
  Chị M. Martinô de Porres Hồ Thị Kim Soa
  Chị M. Martinô de Porres Vũ Thị Tâm
  Chị M. Martinô de Porres Trần Thị Thảo
  Chị M. Martinô de Porres Đinh Thị Thắm
  Chị M. Martinô de Porres Đỗ Thị Hoa
  Chị M. Martinô de Porres Nguyễn Thị Hoa
  Chị M. Martinô de Porres Phan Thị Duyên
  Chị M. Martinô de Porres Nguyễn Thị Huệ (TS) 
Ngày 07 Mừng Bổn Mạng
  Lớp Vinh Sơn Liêm
  Chị M. Vinh Sơn Liêm Phạm Thị Trung
  Chị M. Gia-xin-tô Gia Lê Thị Soi
  Chị M. Gia-xin-tô Gia Trần Thị Khuyên
Ngày 08 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Giuse Nghi Trần Thị Liên
  Chị M. Phaolô Ngân Nguyễn Thị Huệ
  Chị M. Giuse Nghi Nguyễn Thị Tuyết
Ngày 09 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Elisabeth Chúa Ba Ngôi Mai Thị Trâm
  Chị M. Elisabeth Chúa Ba Ngôi Trần Thị Hằng
Ngày 11 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Martinô Giám mục Trần Thị Tin
Ngày 13 Kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
Ngày 15 Bắt đầu tuần 9 ngày Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
  Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Albertô Vũ Thị Khiêm
Ngày 17 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Elizabeth Hoàng Thị Mận
Ngày 18  Bắt đầu tuần 3 ngày trước Lễ Đức Mẹ Dâng Mình
  Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Philippina Phạm Thị The
Ngày 19 Bắt đầu tuần 3 ngày kính thánh Cecilia, cầu nguyện cho chị Phụ Trách cộng đoàn M. Cêcilia Phạm Thị Vui
Ngày 20 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Phanxicô Cần Nguyễn Thị Hồng
Ngày 21 Mừng Bổn Mạng
  Tu Viện Mân Côi Liên Thượng
  Lớp Tận Hiến
Đoàn Đệ Tử
Bắt đầu tuần 3 ngày kính thánh An-rê Dũng Lạc, cầu nguyện cho chị Phụ Trách cộng đoàn M. An-rê Dũng Lạc Trần Thị Hòa
Ngày 22 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Cêcilia Nguyễn Thị Lụa
  Chị M. Cêcilia Phạm Thị Vui – Phụ trách Cộng đoàn Mân Côi Xuân Đài
Chị M. Cêcilia Lương Thị Hiên
Chị M. Cêcilia Bùi Thị Hoa
Chị M. Cêcilia Bạch Thị Huệ 
Ngày 23 Nhớ ngày chị Maria Đào Thị Ngoãn qua đời 18 năm
Ngày 24 Nhớ ngày Đức Cha Tổ Phụ Đa Minh Maria Hồ Ngọc Cẩn đệ đơn lên Tòa Thánh xin lập Dòng Mân Côi (24.11.1941)
  Mừng Bổn Mạng
  Lớp Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
  Chị M. An-rê Dũng Lạc Trần Thị Hòa – Phụ trách Cộng Đoàn Mân Côi Văn Môn Thái Bình
  Chị M. Phêrô Khoa Bùi Thị Thuyên
Ngày 25 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Catharina Alexandria Nguyễn Thị Khiếu
  Chị M. Catharina Alexandria Đặng Thị Quý
  Chị M. Catharina Alexandria Phạm Thị Sỹ
  Nhớ ngày chị Maria Nguyễn Thị Nhiệm qua đời 14 năm
  Bắt đầu tuần 3 ngày kính thánh Catharina Labourê, cầu nguyện cho chị Phụ Trách cộng đoàn M. Catharina Labourê Trần Thị Ven
Ngày 26 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Tôma Dụ Trần Thị Mầu
Ngày 27 Kính nhớ ngày Đức Cha Tổ Phụ tạ thế được 73 năm (27.11.1948-> 27.11.2020)
Ngày 28 Ngày cầu nguyện cho chị em trong Dòng đã qua đời
  Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Catharina Labourê Trần Thị Ven – Phụ trách Cộng Đoàn Mân Côi Bùi Đệ
  Chị M. Catharina Labourê Đỗ Thị Duyên
  Chị M. Catharina Labourê Nguyễn Thị Ứng
  Chị M. Catharina Labourê Vũ Thị Nhuần (Hoa)
  Chị M. Catharina Labourê Nguyễn Thị Xinh
  Chị M. Catharina Labourê Trần Thị Vóc
Ngày 29 Ngày cầu cho ơn thiên triệu của Dòng
  Bắt đầu tuần chín ngày kính Đức Mẹ Vô Nhiễm
Ngày 30 Ngày cầu cho các ân nhân của Dòng
  Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Anrê TĐ Nguyễn Thị Hiên
  Chị M. Anrê TĐ Bùi Thị Nhị

Ngày 03 Ngày sinh nhật Đức Cha Tổ Phụ Đôminicô (03.12.1876)
  Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Phanxicô Xaviê Vũ Thị Sen
  Chị M. Phanxicô Xaviê Trần Thị Nhiệm
  Chị M. Phanxicô Xaviê Phan Thị Hương
  Chị M. Phanxicô Xaviê Trần Thị Vân
  Chị M. Phanxicô Xaviê Vũ Thị Ngân (TS)
Ngày 04 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Barbara Vũ Thị Lan
Ngày 08 Mừng Bổn Mạng
  Tu Viện Mân Côi Vô Nhiễm Kiên Lao
  Lớp Vô Nhiễm
Ngày 10 Bắt đầu tuần 3 ngày kính thánh Lucia, cầu nguyện cho chị Phụ trách Tu viện Mân Côi Ninh Cường M. Lucia Hà Thị Liên.
Ngày 11 Bắt đầu tuần 3 ngày kính thánh Ôdila, cầu nguyện cho chị Phụ trách Tu viện Mân Côi Liên Thượng M. Ôdila Ngô Thị Chi
  Bắt đầu tuần 3 ngày kính thánh Gioan Thánh Giá, cầu nguyện cho chị Phụ Trách Tu Viện Mân Côi Kiên Lao M. Gioan Thánh Giá Nguyễn Thị Phương
Ngày 12 Mừng Bổn Mạng
  Lớp Đức Mẹ Guadalupe
  Chị M. Gioanna Hoàng Thị Ràng
  Chị M. Simon Hòa Nguyễn Thị Miên
  Chị M. Simon Hòa Vũ Thị Khánh (Mai)
Ngày 13 Kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
  Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Lucia Hà Thị Liên – Phụ Trách Tu Viện Mân Côi Ninh Cường
  Chị M. Lucia Vương Thị Nhài
  Chị M. Lucia Ngô Thị Lụa
  Chị M. Lucia Trần Thị Huyền
Ngày 14 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Ôdila Ngô Thị Chi – Phụ Trách Tu Viện Mân Côi Liên Thượng
  Chị M. Gioan Thánh Giá Nguyễn Thị Phương – Phụ Trách Tu Viện Mân Côi Kiên Lao
  Chị M. Gioan Thánh Giá Đinh Thị Ngát
Ngày 18 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Phaolô Mỹ Vũ Thị Sợi
Ngày 19 Mừng Bổn Mạng 
  Chị M. Stêphanô Vinh Đinh Thị Tươi
Ngày 20 Kỷ niệm ngày Đức Cha Tổ Phụ thụ phong Linh mục (20.12.1902)
Ngày 21 Nhớ ngày chị Maria Nguyễn Thị Suy qua đời 4 năm
Ngày 23 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Gioan Kety Đặng Thị Thúy
Ngày 24 Bắt đầu tuần 3 ngày kính thánh Gioan Tông đồ, cầu nguyện cho chị TCV M. Gioan TĐ Nguyễn Thị Thêu
Ngày 25 Mừng Bổn Mạng
  Lớp Hài Đồng
  Lớp Giáng Sinh
  Mừng sinh nhật Chị M. Êuphrasia Vũ Thị Suy
Ngày 26 Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Stêphanô Đặng Thị Chung
  Chị M. Stêphanô Nguyễn Thị Thắm
Ngày 27 Ngày kính nhớ Đức Cha Tổ Phụ
  Mừng Bổn Mạng
  Lớp Gioan Tông Đồ
  Chị TCV M. Gioan TĐ Nguyễn Thị Thêu
  Chị M. Gioan TĐ Nguyễn Thị Thục
Ngày 28 Ngày cầu cho chị em trong Dòng đã qua đời
  Mừng Bổn Mạng
  Lớp Anh Hài
  Nhớ ngày chị Maria Trần Thị Mai qua đời 11 năm
Ngày 29 Ngày cầu cho ơn thiên triệu của Dòng
  Mừng Bổn Mạng
  Chị M. Josepha Nguyễn Thị Thúy
Ngày 30 Ngày cầu cho các ân nhân của Dòng